Pravidlá a podmienky

PODMIENKY WEBOVEJ STRÁNKY WWW.EXACT.JOBS

 

I. Všeobecné ustanovenia – úvod

1.1. Tieto pravidlá definujú všeobecné princípy tvoriace právny základ pre používanie webovej stránky https://exact.jobs. Každý používateľ je povinný pri podniknutí krokov na používanie webovej stránky dodržiavať ustanovenia týchto pravidiel. Používaním webovej stránky akýmkoľvek spôsobom používateľ vyhlasuje a potvrdzuje, že si prečítal obsah týchto pravidiel, akceptuje ich ustanovenia a zaväzuje sa ich dodržiavať.

1.2. Webovú stránku a všetky služby dostupné prostredníctvom nej poskytuje:

Exact Systems sp. z o.o., ul. Ferdynanda Focha 53/5, 42-200 Częstochowa (KRS: 0000255644),

ďalej ako Poskytovateľ služby.

1.3. Webová stránka môže obsahovať odkazy odkazujúce na iné webové stránky. Webové stránky sa otvoria v rovnakom alebo novom okne prehliadača. Keďže sa tieto pravidlá vzťahujú len na webovú stránku, používateľ je povinný prečítať si pravidlá platné na webovej stránke, na ktorú používateľ vstúpil prostredníctvom odkazujúceho odkazu. Ak vo vyššie uvedených pravidlách nie je uvedené inak, poskytovateľ služieb nezodpovedá za obsah poskytovaný týmito webovými stránkami.

 

II. Definície

2.1. Nariadenia znamenajú nariadenia pre poskytovanie elektronických služieb;

2.2. Webová stránka znamená webovú stránku dostupnú na https://exact.jobs;

2.3. Služby webovej stránky: nižšie uvedené služby, ktoré Poskytovateľ služieb pre používateľa poskytuje elektronicky ako súčasť webovej stránky:

a) Webovou stránkou alebo službou webovej stránky sa rozumie služba poskytovaná elektronicky poskytovateľom služby používateľovi, ktorá spočíva v zdieľaní materiálov alebo partnerov, najmä obsahujúca informácie o pracovných ponukách, akciách, službách, produktoch poskytovateľa služby a partnerov a iných prvkoch dôležitých z pohľadu poskytovateľa služby za účelom realizácie oprávneného záujmu poskytovateľa služby, napr. marketing a služby vlastné alebo odporúčané poskytovateľom služieb;

b) Messenger: služba predstavujúca doplnkový komunikačný nástroj poskytovaný poskytovateľom služby prostredníctvom webovej stránky, ktorý umožňuje kontakt s poradcom za účelom zaslania otázok týkajúcich sa pracovných ponúk ponúkaných poskytovateľom služieb;

c) Spontánny nábor: služba predstavujúca doplnkový komunikačný nástroj, sprístupnený poskytovateľom služby prostredníctvom webovej stránky, umožňujúci kontakt s poskytovateľom služby za účelom prezentácie pracovných ponúk používateľovi na mieste uvedenom vo formulári, telefonicky, odoslanie SMS alebo MMS.

2.4. Používateľ znamená akúkoľvek fyzickú osobu, ktorá používa webovú stránku alebo služby webovej stránky.

2.5. Poskytovateľ služby: subjekt uvedený v bode 1.2 vyššie;

2.6. Zmluva: zmluva o poskytovaní služieb webovej stránky uzatvorená medzi poskytovateľom služby a používateľom;

2.7. Materiály: texty, fotografie, grafika, grafy, video materiály, multimediálne materiály a pod., najmä tvoriace dielo v zmysle zákona o autorskom práve a súvisiacich právach, ktoré zverejní alebo sprístupní poskytovateľ služby na webovej stránke;

2.8. Partneri: subjekty patriace do skupiny Exact Systems a všetky spoločnosti a iné dcérske spoločnosti poskytovateľa služieb a subjekty kapitálovo alebo osobne prepojené s poskytovateľom služieb, ako aj kapitálovo alebo personálne dcérske spoločnosti alebo personálne prepojené s inými spoločnosťami v rámci skupiny Exact Systems; tento koncept zahŕňa aj budúce subjekty, ktoré budú vytvorené alebo prevzaté, alebo budú oddelené, alebo ktoré sa stanú kapitálovo alebo osobne prepojené s poskytovateľom služieb alebo inými spoločnosťami zo skupiny Exact Systems, ktorých aktuálny zoznam je dostupný na https://exactsystems.pl/skupina.

2.9. Zásady ochrany osobných údajov znamenajú Zásady ochrany osobných údajov a používanie súborov cookies na webovej lokalite, ktoré sú dostupné na adrese https://exactsystems.com/gdpr –  služby poskytuje poskytovateľ služieb ako súčasť webovej stránky.

III. Pravidlá používania služieb ponúkaných na webovej stránke

Aké služby poskytuje poskytovateľ služieb na webovej stránke?

a) Službu webovej stránky,

b) Službu Messenger,

c) Službu Spontánny nábor.

 1. Ako sa uzatvára a ruší zmluva o poskytovaní služieb?

2.1. Služba webovej stránky

a) Zmluva o poskytovaní Služby webovej stránky je uzatvorená medzi poskytovateľom služby a používateľom v čase platnosti pravidiel webovej stránky vo webovom prehliadači.

b) Zmluva o poskytovaní služieb webovej stránky zaniká, keď používateľ zatvorí webovú stránku.

2.2. Služba Messenger

a) Službu Messenger je možné začať používať po akceptovaní pravidiel na domovskej stránke.

b) Aby poskytovateľ služby mohol poskytovať službu Messenger, musí používateľ po spustení chatu odoslať poskytovateľovi služby správu s otázkou týkajúcou sa práce ponúkanej poskytovateľom služby a/alebo kapitálovou skupinou a/alebo partnermi.

c) Zmluva na službu Messenger sa uzatvára na dobu určitú – od spustenia chatu kliknutím na ikonu „Začať chat“, až do kliknutia na ikonu zatvorenia chatu a následného potvrdenia ukončenia živého chatu kliknutím na ikonu „Zavrieť chat“.

2.3. Služba spontánneho náboru

a) Uzavretie zmluvy o poskytnutí služby. Spontánny nábor prebieha odoslaním údajov prostredníctvom formulára dostupného na webovej stránke po predchádzajúcom prijatí týchto pravidiel.

b) K ukončeniu zmluvy dochádza na konci telefonického rozhovoru, SMS, alebo MMS korešpondencie v závislosti od výberu formy kontaktu.

 1. Ako prijať predpisy?

3.1. Používateľ prijíma pravidlá webovej stránky kliknutím na ikonu „Súhlasím s pravidlami“.

 1. Kedy môžu byť uzatvorené zmluvy na služby a kedy sú splatné?

4.1. Užívateľ môže kedykoľvek uzavrieť všetky zmluvy o službách.

4.2. Všetky služby dostupné na webovej stránke sú bezplatné.

 1. Aké technické požiadavky musí používateľ spĺňať, aby mohol využívať služby ponúkané na webovej stránke?

5.1. Na používanie služieb webovej stránky používateľ potrebuje:

a) elektronické zariadenie s operačným systémom, ktorý umožňuje spustenie webového prehliadača;

b) pripojenie na internet;

c) webový prehliadač;

d) iný softvér potrebný na používanie vybraných služieb.

5.2. Prístup a používanie webovej stránky je možné pomocou najnovších verzií webových prehliadačov nasledujúcich vydavateľov: Microsoft, Apple, Google, Mozilla. Poskytovateľ služieb nezaručuje správne fungovanie služieb v prípade používania webových prehliadačov tretích strán a v prípade používania starších verzií prehliadačov.

5.3. Poskytovateľ služby vynakladá maximálne úsilie, aby zabezpečil, že používanie webovej stránky je pre používateľa možné zo všetkých obľúbených webových prehliadačov, operačných systémov, typov počítačov a typov internetového pripojenia. Poskytovateľ služby však nezaručuje a nezodpovedá za to, že akákoľvek kombinácia týchto faktorov umožňuje používanie webovej stránky alebo jej jednotlivých prvkov.

5.4. Používanie služieb webovej stránky môže byť spojené s typickým rizikom súvisiacim s používaním internetu, preto poskytovateľ služby odporúča používateľovi prijať vhodné opatrenia na ich minimalizáciu. Predovšetkým sa odporúča, aby používateľ používal antivírusové programy odporúčané pre daný typ softvéru.

 1. Práva a povinnosti používateľa

6.1. Používaním služieb webovej stránky je používateľ povinný dodržiavať zákon a ustanovenia nariadení, ako aj zásady spoločenského spolunažívania a dobrých mravov.

6.2. Používateľovi je zakázané poskytovať nezákonný obsah.

6.3. Poskytovateľ služby nesúhlasí s tým, aby používateľ previedol práva súvisiace s používaním webovej stránky a/alebo služieb na tretie osoby.

6.4. Používateľ je povinný dodržiavať všeobecne platné zákony a rešpektovať osobnostné práva a práva duševného vlastníctva poskytovateľa služby, zamestnancov a spolupracovníkov poskytovateľa služby, partnerov, ostatných používateľov a tretích osôb. Používateľ nesmie na webstránku uverejňovať materiály alebo obsah, ktorý bude porušovať zákon, osobné alebo majetkové práva vyššie uvedených osôb alebo práva k nehmotnému majetku vyššie uvedených osôb.

6.5. Používateľ je povinný používať webové stránky a služby v súlade s ich zamýšľaným použitím a zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla narušiť ich riadne fungovanie. Zohľadnia sa najmä takéto činnosti:

a) zverejňovanie alebo šírenie obsahu obsahujúceho akékoľvek vírusy, malvér, trójske kone, škodlivý kód alebo iné prostriedky, ktoré môžu poškodiť webovú stránku;

b) automatizované používanie webovej stránky;

c) pokusy získať prístup k tým prvkom webovej stránky, ktoré nie sú verejne dostupné;

d) zamedzenie alebo znemožnenie používania služieb webovej stránky poskytovateľom služieb, partnermi alebo inými používateľmi;

e) zverejňovanie obsahu, s ktorým poskytovateľ služby výslovne neudelil súhlas, najmä reklamy a propagačné materiály používateľov alebo iných subjektov.

6.6. Poskytovateľ služby priebežne vykonáva činnosti na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. V prípade chýb v ich fungovaní alebo technických problémov pri používaní môže používateľ o tejto skutočnosti informovať poskytovateľa služby zaslaním e-mailu na adresu marketing@exactsystems.com. Poskytovateľ služby podnikne kroky na obnovenie riadneho fungovania webovej stránky.

6.7. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo dočasne zakázať prístup na webovú stránku alebo služby za účelom ich kontroly, údržby, aktualizácie alebo opravy. O znemožnení prístupu na Webovú stránku alebo Služby bude Poskytovateľ informovať prostredníctvom príslušnej správy na Webovej stránke, pokiaľ takéto informácie nie je možné z technických dôvodov doplniť. Používatelia nebudú mať nárok na žiadne nároky na náhradu škody súvisiacej s tým, že Webová stránka alebo Služby budú dočasne nedostupné.

6.8. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo poskytovať obchodné informácie o činnosti poskytovateľa služieb alebo partnerov prostredníctvom webovej stránky a služieb.

 1. Reklamačný poriadok

7.1. Používateľ, ktorý chce podať sťažnosť, by mal kontaktovať poskytovateľa služby, najlepšie zaslaním e-mailu na nasledujúcu adresu: office.pl@exactsystems.com.

7.2. Správne podaná reklamácia by mala obsahovať minimálne nasledujúce údaje:

a) meno a priezvisko,

b) e-mailovú adresu ,

c) predmet reklamácie,

d) okolnosti odôvodňujúce sťažnosť.

7.3. Na reklamácie, ktoré nebudú obsahovať vyššie uvedené údaje, nebude poskytovateľ služby prihliadať.

7.4. Poskytovateľ služby odpovie na reklamáciu bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa jej odoslania.

7.5. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu – špecifikovanú v bode 7.4. vyššie – maximálne do 10 dní, ak si preverenie reklamácie vyžaduje neobvyklé, osobitné úkony a opatrenia alebo narazí na prekážky nezávislé a nezavinené poskytovateľom služby (porucha zariadenia, porucha internetovej siete a pod.). Poskytovateľ služby tiež stanovuje, že prejednanie reklamácie môže vyžadovať získanie dodatočných vysvetlení od používateľa – doba poskytnutia vysvetlení zo strany používateľa zakaždým predlžuje lehotu na preverenie reklamácie.

7.6. Rozhodnutie o reklamácii bude používateľovi zaslané na ním uvedenú e-mailovú adresu.

7.7. Podaním reklamácie na kvalitu poskytovaných služieb sa užívateľ zaväzuje konať s dobrými mravmi a rešpektovaním osobnostných práv poskytovateľa služieb a iných osôb.

 1. Zodpovednosť poskytovateľa služby

8.1. Zodpovednosť poskytovateľa služieb za neplnenie alebo nesprávne plnenie zmluvy o poskytovaní služieb je obmedzená na skutočné straty zdokumentované používateľom, s výnimkou ušlého zisku.

8.2. Poskytovateľ služby nezodpovedá za:

a) prerušenie riadneho fungovania webovej stránky alebo služieb a nesprávne vykonávanie služieb v dôsledku vyššej moci alebo iných faktorov, ktoré poskytovateľ služieb nemôže ovplyvniť;

b) dôsledky používania údajov používateľa tretími stranami v prípade, že získali prístup k údajom v dôsledku konania alebo opomenutia používateľa;

c) škody spôsobené porušením ustanovení pravidiel používateľom;

d) následky nesprávneho používania služby poskytovanej používateľom.

8.3. Poskytovateľ služby si vyhradzuje nárok, že všetok obsah na webovej stránke a obsah poskytovaný v rámci poskytovaných služieb slúži len na informačné alebo propagačné účely a nemožno s ním medzi poskytovateľom služby a používateľom zaobchádzať právne záväzným spôsobom, s výnimkou predpisov, zásad ochrany osobných údajov a ďalšieho obsahu, v ktorom to bolo jasne uvedené.

 1. Ochrana súkromia a osobných údajov

9.1. Každý používateľ má právo na ochranu svojho súkromia poskytovateľom služby.

9.2. Pravidlá spracovania osobných údajov používateľov sú obsiahnuté v zásadách ochrany osobných údajov.

9.3. V prípade prístupu k osobným údajom je používateľ povinný ich nekopírovať, nezdieľať, neupravovať ani rozširovať, pokiaľ na to nezíska výslovný právny základ.

9.4. V prípade prístupu k osobným údajom je používateľ povinný brániť sa situáciám, ktoré by mohli viesť k sprístupneniu osobných údajov neoprávneným subjektom, získaný prístup bezodkladne oznámiť poskytovateľovi služby a poskytnúť všetky informácie potrebné na riadne prejednanie prípadu poskytovateľom služby, najmä umožnenie úkonov blokujúcich neoprávnený prístup k údajom.

 1. Duševné vlastníctvo

10.1. Vlastnícke autorské práva k webovej stránke, logám, grafike a materiálom zverejneným na webovej stránke alebo službách, v správach zaslaných poskytovateľom služieb alebo subjektami konajúcimi v jeho mene alebo s jeho súhlasom, ako aj na usporiadanie a zloženie týchto prvkov sú zverené poskytovateľom služieb alebo partnerom.

10.2. Používateľ nie je oprávnený kopírovať, distribuovať, reprodukovať, prekladať, prispôsobovať alebo upravovať akékoľvek materiály alebo ich časti zverejnené na webovej stránke alebo službách poskytovateľom služieb alebo osobami konajúcimi v jeho mene alebo s jeho súhlasom, ako aj v správach adresovaných používateľovi.

10.3. Používateľ nesie všetku zodpovednosť za porušenie autorských práv poskytovateľa služby, partnerov alebo iných subjektov.

10.4. Používateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré mu poskytovateľ služby alebo iné subjekty na webovej stránke alebo službách poskytne, okrem informácií, ktoré:

a) boli sprístupnené verejnosti poskytovateľom služby alebo osobou konajúcou s jeho výslovným súhlasom,

b) boli sprístupnené po predchádzajúcom výslovnom písomnom alebo elektronickom súhlase poskytovateľa služby.

IV. Záverečné ustanovenia

 1. Nariadenia v aktuálnom znení nadobúdajú účinnosť 5. júla 2021.
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a doplniť pravidlá zo závažných dôvodov, najmä v prípade nasledujúcich okolností:

a) zmena ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov;

b) vznik povinnosti vyplývajúcej z právoplatného rozsudku súdu alebo rozhodnutia správnych orgánov;

c) zmeny webovej stránky alebo služieb vyplývajúcich z bezpečnostných dôvodov;

d) zavádzanie zmien vo fungovaní webovej stránky alebo služby vrátane tých, ktoré súvisia s technickým a technologickým pokrokom, organizačnými zmenami poskytovateľa služieb alebo zmenami v infraštruktúre využívanej na účely webovej stránky alebo služieb.

 1. O obsahu zmien pravidiel alebo prerušení poskytovania danej služby bude používateľ informovaný pri prvom použití webovej stránky po zavedení zmien pravidiel. Používateľ bude povinný prijať nové pravidlá, aby mohol pokračovať v používaní webovej stránky. Informácie o plánovaných zmenách pravidiel budú zobrazené na webovej stránke 14 dní pred zmenou pravidiel.
 2. V prípade plánovaného zatvorenia webovej stránky alebo služby budú používatelia o tom informovaní zverejnením príslušných informácií na webovej stránke.
 3. Akékoľvek spory budú riešené podľa poľského práva.
 4. Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto nariadenia a zásady ochrany osobných údajov, platia príslušné ustanovenia slovenského práva.

Не знайшли для себе пропозиції?

Заповніть коротку форму