Zásady ochrany osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIES NA WEBSTRÁNKE exact.jobs

I. Úvod

 1. Všeobecné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov a používanie súborov cookies sa vzťahujú na informácie o spracúvaní údajov v súvislosti s používaním webovej stránky https://exact.jobs (ďalej len webová stránka). Správca rešpektuje právo používateľov webovej stránky na súkromie. Predovšetkým dbá na ochranu ich osobných údajov a uplatňuje vhodné organizačné a technické riešenia, aby nedochádzalo k zásahom tretích strán do súkromia používateľov. Konanie správcu je zamerané na to, aby bol používateľovi zaručený pocit plného bezpečia na úrovni primeranej platnej legislatíve.

Vstupom na webovú stránku a jej používaním používateľ súhlasí s podmienkami týchto zásad.

Webová stránka môže obsahovať odkazy odkazujúce na iné webové stránky. Webové stránky sa otvoria v rovnakom alebo novom okne prehliadača. Správca nezodpovedá za obsah poskytovaný týmito webovými stránkami. Keďže tieto zásady ochrany osobných údajov a používanie súborov cookie sa vzťahujú iba na webovú stránku https://exact.jobs, používateľ je povinný prečítať si zásady ochrany osobných údajov alebo predpisy platné na webovej lokalite, na ktorú používateľ vstúpil prostredníctvom odkazu.

II. Osobné údaje používateľa

 1. Kto je správcom osobných údajov používateľa?

Správcom osobných údajov spracovaných v súvislosti s prevádzkou webovej stránky a poskytovaním jej služieb je Exact Systems sp.z o.o., ul. Ferdynanda Focha 53/5, 42-200 Częstochowa (KRS: 0000729296).

 1. Aké osobné údaje správca spracúva?

2.1. Správca v závislosti od typu služieb poskytovaných na webovej stránke spracúva nasledovné osobné údaje používateľov webovej stránky:

2.1.1. pre služby webu: osobné údaje len tých používateľov, ktorí súhlasili so spracovaním cookies a podobných technológií:

 • Meno hosťa;
 • Typ prehliadača;
 • Typ operačného systému;
 • Čas prístupu;
 • Adresy návštevníkov webových stránok;
 • Adresa webovej stránky, z ktorej používateľ na webovú stránku prišiel;
 • Iné identifikátory používateľa.

2.1.2. pre službu Messenger: všetky informácie poskytnuté používateľom dobrovoľne, ktoré budú potrebné na vyriešenie záležitosti iniciovanej používateľom, najmä môže ísť o nasledujúce údaje:

 • Identifikačné, ako je meno, priezvisko,
 • Kontaktné údaje, ako je e-mailová adresa, telefónne číslo,
 • Ďalšie informácie poskytnuté Používateľom;

2.1.3. pre službu spontánneho náboru: všetky informácie poskytnuté používateľom dobrovoľne, ktoré budú potrebné na vyriešenie záležitosti iniciovanej používateľom, najmä môže ísť o nasledujúce údaje:

 • Identifikačné, ako je meno, priezvisko,
 • Kontaktné údaje, ako telefónne číslo.

2.2. Upozorňujeme, že používaním webovej stránky používateľom bez zmeny nastavenia softvéru/prehliadača súhlasí používateľ s ukladaním súborov cookies na svojom koncovom zariadení a používaním informácií v nich uložených. Prehliadač má štandardne povolené nastavenia na spracovanie spomínaných údajov.

2.3. Ak je potrebné viesť konanie na určenie akýchkoľvek nárokov alebo obrany proti nim, vrátane reklamačného konania, budú spracované údaje identifikujúce účastníkov konania vrátane mena a priezviska a prípadných dodatočných údajov potrebných na vedenie konania.

 1. Je poskytnutie osobných údajov používateľom povinné?

3.1. Služba stránky Poskytovanie osobných údajov uvedených v ods. 2.1.1. je dobrovoľná. Aktivita používateľa na webovej stránke vrátane jeho osobných údajov je zaznamenávaná v systémových protokoloch (špeciálny počítačový program slúžiaci na uchovávanie chronologického záznamu obsahujúceho informácie o udalostiach a činnostiach súvisiacich s IT systémom používaným na poskytovanie služieb správcom). Súbory cookies poskytujú aj informácie o navštívených stránkach a používaní webovej stránky a na nej dostupných služieb. Všetky tieto nástroje prispievajú k užívateľskej prívetivosti webovej stránky. Preto ich neposkytnutie môže mať vplyv na pohodlnosť používania webovej stránky, znemožniť používanie časti webovej stránky alebo znemožniť zobrazenie niektorých informácií určených pre používateľa.

3.2. Komunikátor

Poskytnutie osobných údajov v texte správy odoslanej cez Messenger je dobrovoľné, môže však byť potrebné prijať a vybaviť požiadavku a v opačnom prípade nebude možné službu poskytnúť.

3.3. Spontánny nábor

Poskytnutie osobných údajov pri spontánnom nábore je dobrovoľné, avšak poskytnutie telefónneho čísla je nevyhnutné na kontaktovanie používateľa. Neposkytnutie osobných údajov nemá za následok nemožnosť využiť službu spontánneho náboru.

 1. Na aké účely a na akom právnom základe sa osobné údaje spracúvajú?

Správca spracúva osobné údaje na nasledujúce účely:

a) za účelom poskytovania služieb dostupných na webovej stránke elektronickými prostriedkami, teda služieb webovej stránky, služby Messenger a služby spontánny nábor – potom je právnym základom spracovania nevyhnutnosť spracovania na plnenie zmluvy o používaní webovej stránky. služby (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR);

b) na technické a administratívne účely, na účely zaistenia bezpečnosti IT systému a správy tohto systému, na analytické a štatistické účely – potom je právnym základom spracovania oprávnený záujem správcu (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) spočívajúci v zabezpečení riadneho uplatňovania úrovne poskytovaných služieb;

c) v prípade zasielania marketingového obsahu používateľovi v rámci vlastného marketingu – právnym základom spracovania je oprávnený záujem správcov (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR), ktorým je propagácia služieb správcu a jeho kapitálovej skupiny;

d) za účelom prípadného zisťovania a uplatňovania nárokov alebo obrany proti nim – právnym základom spracovania je oprávnený záujem správcu (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) spočívajúci v ochrane jeho práv.

 1. Ako dlho sú osobné údajé spracovávané?

Doba spracovania osobných údajov správcom závisí od typu poskytovanej služby a účelu spracovania. Doba spracovania osobných údajov môže vyplývať aj zo zákonných ustanovení, ak sú základom spracovania. V prípade spracovania osobných údajov na základe oprávneného záujmu správcu – napr. z bezpečnostných dôvodov – údaje sú spracované po dobu umožňujúcu realizáciu tohto záujmu alebo do vznesenia účinnej námietky proti spracovaniu údajov. Ak je spracovanie založené na súhlase, osobné údaje sú spracovávané do jeho odvolania. Ak je základ spracovania nevyhnutný na uzavretie a plnenie zmluvy, osobné údaje sú spracované až do jej ukončenia/vypršania platnosti. Dobu spracovania osobných údajov možno predĺžiť, ak je spracovanie nevyhnutné na preukázanie alebo uplatňovanie nárokov alebo obranu proti nárokom, a po uplynutí tejto doby – iba ak a v rozsahu, v akom to bude vyžadovať zákon. Po uplynutí doby spracovania sú osobné údaje nenávratne vymazané alebo anonymizované.

 1. Príjemcovia osobných údajov

6.1. Osobné údaje používateľov môžu byť sprístupnené subjektom poskytujúcim služby v mene správcu a v jeho mene, napr. na prevádzkovanie webovej stránky a dostupných služieb, najmä v oblasti IT služieb, marketingových služieb, analytických služieb, archivácie, odborného poradenstva. Správca poskytne tieto údaje na základe zmluvy o poverení spracovaním osobných údajov alebo iného právneho nástroja v súlade s čl. 28 GDPR, ktorý zabezpečí primeranú ochranu poskytnutých osobných údajov.

6.2. Osobné údaje spracované správcom nebudú sprístupnené tretím osobám s výhradou bodu 6.1. vyššie, pokiaľ:

a) povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z platnej legislatívy alebo ak prenos osobných údajov slúži na účely ochrany práv správcu alebo riešenia sporov; alebo

b) Používateľ súhlasil s prenosom osobných údajov tretím stranám.

6.3. V každej z vyššie uvedených situácií môžu byť osobné údaje sprístupnené len vtedy, ak na to existuje dôležitý právny základ (napr. zákonná povinnosť, súhlas alebo zmluva).

6.4. Správca sa zaväzuje, že nebude predávať osobné údaje používateľov.

 1. Prenos osobných údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru

V súvislosti s využívaním služieb medzinárodných dodávateľov, napr. pomocou analytických nástrojov poskytovaných spoločnosťou Google alebo Facebook je možné preniesť osobné údaje používateľa mimo Európsky hospodársky priestor (EHP), ak je zabezpečená primeraná úroveň ochrany osobných údajov, ktorá bude zistená najmä prostredníctvom:

a) spolupráce so subjektami spracúvajúcimi osobné údaje v krajinách, pre ktoré bolo vydané príslušné rozhodnutie Európskej komisie,

b) používaním štandardných zmluvných doložiek vydaných Európskou komisiou,

c) uplatňovaním záväzných podnikových pravidiel schválených príslušným orgánom dohľadu.

Správca sa snaží v maximálnej možnej miere obmedziť prenos údajov do tretích krajín.

 1. Je používateľ profilovaný na základe osobných údajov a na tomto základe sú automaticky prijímané rozhodnutia, ktoré sa ho týkajú?

Správca používa anonymizované osobné údaje na vykonávanie vyhodnocovania a profilovania automatizovaným spôsobom. Toto vyhodnotenie a profilovanie sa vykonáva s cieľom analyzovať údaje o aktivite používateľa na webovej stránke, zhromažďovať demografické údaje o používateľovi alebo personalizovať obsah webovej stránky za účelom jej prevádzkovania. Toto profilovanie nemá pre používateľa žiadne právne dôsledky, ani nemá vplyv na možnosť používať webové stránky. Preto sú tieto údaje spracovávané len na účely administrácie webovej stránky a zabezpečenia efektívneho servisu.

III. Práva používateľa

 1. Právo na prístup

Užívateľ má právo kedykoľvek získať informáciu, či a aké jeho osobné údaje správca spracúva. Ak správca spracúva jeho osobné údaje, používateľ k nim má prístup alebo môže správcu požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Prvá kópia osobných údajov je bezplatná, vydanie ďalších kópií môže byť spoplatnené.

 1. Právo na opravu osobných údajov

Používateľ môže kedykoľvek požiadať správcu o okamžitú opravu jeho osobných údajov, ktoré sú nesprávne alebo neúplné.

 1. Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov

Používateľ môže kedykoľvek požiadať správcu o obmedzenie spracovania jeho osobných údajov. Ak je žiadosť oprávnená, správca bude môcť tieto osobné údaje iba uložiť. Vykonávanie akýchkoľvek operácií okrem skladovania si bude vyžadovať samostatný súhlas, pokiaľ spracovanie nie je nevyhnutné z dôvodu ochrany nárokov alebo práv inej osoby alebo z dôležitých dôvodov verejného záujmu.

 1. Právo na prenos osobných údajov

Ak sú osobné údaje používateľa spracované automatizovaným spôsobom na základe súhlasu používateľa alebo v súvislosti s plnením zmluvy, používateľ môže kedykoľvek požiadať správcu o získanie jeho osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom strojovom zariadení – čitateľný formát. Na žiadosť používateľa budú osobné údaje zaslané správcom inému správcovi určenému používateľom, ak je to technicky možné.

 1. Právo na vymazanie osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý)

Používateľ má právo požiadať správcu o okamžité vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, a správcu, ak je niektorý z dôvodov uvedených v čl. 17 GDPR, je povinný ich bez zbytočného odkladu odstrániť.

 1. Právo namietať

Ak správca spracúva osobné údaje používateľa na základe oprávneného záujmu, používateľ môže proti tomuto spracovaniu kedykoľvek namietať.

 1. Právo odvolať súhlas

7.1. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže používateľ kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré bolo na jeho základe vykonané pred jeho odvolaním.

7.2. Za účelom efektívneho odvolania súhlasu v prípade používania webovej stránky a jej Služieb kontaktujte správcu spôsobom uvedeným v kapitole III.9.6.

7.3. Správca zabezpečuje, že žiadosť o odvolanie súhlasu bude bezodkladne posúdená. Po vybavení žiadosti správca prestane spracúvať osobné údaje používateľa spracované na základe súhlasu (aj za účelom zasielania marketingových a obchodných informácií e-mailom a telefonicky). Do doby vybavenia žiadosti sa však môže stať, že používateľ dostane od správcu informácie, na ktoré pri odvolaní súhlasu odstúpil, a to z dôvodu času potrebného na vybavenie požiadavky v systémoch používateľa.

7.4. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov používateľom nevylučuje ďalšie spracovanie týchto osobných údajov s tým, že ďalšie spracovanie bude prebiehať za iným účelom a na inom základe, ako je spracovanie vykonávané na základe súhlasu.

 1. Právo podať sťažnosť

Používateľ má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorý sa zaoberá ochranou osobných údajov. Správca navrhuje kontaktovať ho priamo spôsobom uvedeným v kapitole III.9.6, čo môže zjednodušiť a urýchliť vybavenie veci.

 1. Ako môže používateľ kontaktovať správcu a uplatniť svoje práva?

9.1. Používateľ by mal pri odosielaní žiadosti správcovi postupovať tak, aby bolo možné jednoznačne určiť, čoho sa žiadosť týka, t.j.:

a) aké právo chce používateľ použiť,

b) čoho sa vybavenie žiadosti týka.

9.2. Ak správca na základe podanej prihlášky nedokáže identifikovať osobu podávajúcu prihlášku, požiada používateľa o doplňujúce informácie.

9.3. Žiadosť možno podať osobne alebo prostredníctvom advokáta. Z dôvodu zabezpečenia osobných údajov správca odporúča použitie plnej moci overenej notárom alebo povereným právnym poradcom či advokátom, čím sa výrazne urýchli overenie pravosti žiadosti.

9.4. Odpoveď na žiadosť by mala byť poskytnutá do jedného mesiaca od jej prijatia. Ak je potrebné túto lehotu predĺžiť, správca informuje žiadateľa o dôvodoch predĺženia.

9.5. Odpoveď sa poskytuje prostredníctvom klasickej pošty, pokiaľ žiadosť nebola podaná e-mailom alebo nebola vyžiadaná elektronická odpoveď.

9.6. Za účelom uplatnenia svojich práv môže používateľ kontaktovať správcu:

a) písomne, zaslaním korešpondencie na adresu správcu;

b) formou e-mailu na e-mailovú adresu Exact Systems sp.z o.o .: odo@exactsystems.com.

 1. Cookies a ostatné internetové technológie

Za účelom zlepšenia webovej stránky, uľahčenia jej používania a čo najlepšieho prispôsobenia potrebám používateľa používa správca cookies a ďalšie internetové technológie.

 1. Cookies

1.1. Webová stránka používa dva základné typy cookies:

a) „relačné“ cookies – čo sú dočasné súbory ukladané na koncovom zariadení používateľa až do odhlásenia, opustenia webovej stránky alebo vypnutia softvéru (webového prehliadača);

b) „trvalé“ cookies – ktoré sú uložené v koncovom zariadení používateľa po dobu uvedenú v parametroch cookies alebo do ich vymazania používateľom.

1.2. Súbory cookies sa používajú na nasledujúce účely:

a) úprava obsahu stránok webových stránok podľa preferencií používateľa a optimalizácia používania webových stránok; tieto súbory umožňujú najmä rozpoznať zariadenie používateľa webovej stránky a správne zobraziť webovú stránku, prispôsobenú jeho individuálnym potrebám;

b) vytváranie štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, ako užívatelia webových stránok používajú webové stránky, čo umožňuje zlepšiť ich štruktúru a obsah.

1.3. Na webovej stránke používame nasledujúce súbory cookies:

a) „nevyhnutné“ cookies, umožňujúce využívanie služieb dostupných na webovej stránke, napr. autentifikačné cookies používané pre služby, ktoré vyžadujú autentifikáciu na webovej stránke;

b) cookies používané na zaistenie bezpečnosti, napr. používané na odhaľovanie podvodov v oblasti autentifikácie na webovej stránke;

c) „výkonnostné“ cookies, umožňujúce zhromažďovanie informácií o používaní webových stránok;

d) „funkčné“ cookies, umožňujúce „zapamätanie“ užívateľom zvoleného nastavenia a personalizáciu užívateľského rozhrania, napr. z hľadiska zvoleného jazyka alebo regiónu pôvodu používateľa, veľkosti písma, vzhľadu webovej stránky atď.

1.4. Softvér používaný na prehliadanie webových stránok (webový prehliadač) v mnohých prípadoch štandardne umožňuje ukladanie súborov cookie na koncovom zariadení používateľa. Súhlas používateľa s prijímaním „cookies“ sa uskutočňuje zmenou nastavení prehliadača umožňujúcou spracovanie „cookies“ alebo vyjadrením súhlasu v príslušnom „okne“ na webovej stránke. Používatelia webových stránok môžu kedykoľvek zmeniť svoje nastavenia súborov cookies. Tieto nastavenia je možné zmeniť najmä tak, aby sa zablokovala automatická manipulácia s cookies v nastaveniach webového prehliadača, alebo aby boli informované o každom ich zverejnení na zariadení používateľa stránky. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch nakladania s cookies sú dostupné v nastaveniach softvéru (webového prehliadača).

1.5. Upozorňujeme, že obmedzenie používania súborov cookie môže ovplyvniť pohodlie pri používaní webovej stránky, zabrániť používaniu častí webovej stránky alebo služieb alebo zabrániť zobrazovaniu niektorých informácií určených pre používateľa. Predovšetkým však zabráni správcovi v získavaní anonymných štatistických informácií na zlepšenie kvality webovej stránky.

 1. Ostatné internetové technológie

2.1. Za účelom vykonávania marketingových a remarketingových aktivít používa správca nasledujúce technológie na sledovanie aktivít vykonávaných používateľmi na webovej stránke:

a) Mautic – Správca využíva službu Mautic, ktorej cieľom je poskytovať anonymné informácie o aktivite používateľov na webovej stránke za účelom presného prispôsobenia a sledovania inzercie;

b) Konverzný pixel Facebooku – Pixel Facebook využíva technológiu „cookies“, t.j. textové súbory umiestnené na zariadení používateľa, aby správcovi umožnil analyzovať zdroje návštevnosti a spôsob, akým ju návštevníci používajú. Pixel Facebook zhromažďuje na svojich serveroch údaje získané umiestňovaním súborov cookie do zariadení a tieto informácie používa na vytváranie správ a poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s pohybom a používaním internetu. Pixel Facebook môže tieto informácie preniesť aj na tretie strany, ak to vyžaduje zákon alebo ak tieto osoby spracúvajú takéto informácie v mene Facebooku. Tieto údaje sa nikdy nekombinujú s údajmi poskytnutými používateľom a predstavujú iba materiál pre štatistickú analýzu a mechanizmy na opravu systémových chýb;

c) Google Analytics – Google Analytics využíva technológiu „cookies“, t.j. textové súbory umiestnené na zariadení používateľa, aby umožnil správcovi analyzovať zdroje návštevnosti a spôsob, akým ju návštevníci používajú. Google zhromažďuje na svojich serveroch údaje získané umiestnením súborov cookie do zariadení a tieto informácie používa na vytváranie prehľadov a poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s návštevnosťou a používaním internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie preniesť aj na tretie strany, ak to vyžaduje zákon alebo ak tieto osoby spracúvajú takéto informácie v mene spoločnosti Google. Tieto údaje sa nikdy nekombinujú s údajmi poskytnutými používateľom a predstavujú iba materiál pre štatistickú analýzu a mechanizmy na opravu systémových chýb;

2.2. V dôsledku využívania iných internetových technológií môžu byť osobné údaje používateľa zdieľané so subjektami, s ktorými správca spolupracuje, napr. s Facebookom, Instagramom a ďalšími. Správca prenesie tieto údaje len v prípade, ak používateľ na webovej stránke súhlasí s prenosom svojich osobných údajov na marketingové účely subjektom spolupracujúcim so správcom.

 1. Zmeny Zásad ochrany osobných údajov správca osobných údajov vyhlasuje, že tieto Zásady ochrany osobných údajov sú priebežne overované a v prípade potreby aktualizované. Aktuálna verzia Zásad ochrany osobných údajov je účinná od 02.09.2022. Podľa potreby môže správca Zásady ochrany osobných údajov meniť a dopĺňať. Používatelia budú informovaní o akýchkoľvek zmenách alebo doplnkoch na webovej stránke.

Не знайшли для себе пропозиції?

Заповніть коротку форму