Pravidlá a podmienky

PODMÍNKY WEBU WWW.EXACT.JOBS

 

I. Úvodní Obecná ustanovení

1.1. Tato pravidla definují obecné zásady tvořící právní základ pro používání webových stránek https://exact.jobs. Každý uživatel je povinen při provádění kroků k používání webových stránek dodržovat ustanovení těchto Pravidel. Používáním Webu jakýmkoliv způsobem Uživatel prohlašuje a potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto Pravidel, přijímá jejich ustanovení a zavazuje se je dodržovat.

1.2. Webové stránky tohoto Webu a veškeré služby dostupné jejich prostřednictvím jsou poskytovány:

Exact Systems sp. Z o.o., ul. Ferdynanda Focha 53/5, 42-200 Częstochowa (KRS: 0000255644),

dále jen Poskytovatel služeb.

1.3. Webová stránka může obsahovat odkazy odkazující na jiné webové stránky. Webové stránky se otevřou ve stejném, nebo novém okně prohlížeče. Protože se tato Pravidla vztahují pouze na tyto Webové stránky, je Uživatel povinen se seznámit s pravidly platnými na Webu, na který Uživatel vstoupil prostřednictvím odkazu. Pokud není ve výše uvedených pravidelch uvedeno jinak, nenese Poskytovatel služeb odpovědnost za obsah poskytovaný těmito webovými stránkami.

2. Definice

2.1. Řádem se rozumí tento Řád pro poskytování elektronických služeb;

2.2. Webová stránka znamená webovou stránku dostupnou na adrese https://exact.jobs;

2.3. Služby webových stránek: služby uvedené níže, poskytované elektronicky jako součást webových stránek poskytovatelem služeb pro uživatele:

a) Webová stránka nebo Webová služba znamená službu poskytovanou elektronicky Poskytovatelem služby Uživateli, spočívající ve sdílení Materiálů nebo Partnerů, obsahující zejména informace o pracovních nabídkách, akcích, službách, produktech Poskytovatele služby a Partnerů a dalších prvcích důležitých z pohledu Poskytovatele služeb za účelem realizace oprávněného zájmu Poskytovatele služeb, např. marketing a služby vlastní nebo doporučené Poskytovatelem služeb;

b) Messenger: služba představující doplňkový komunikační nástroj poskytovaný poskytovatelem služeb prostřednictvím webové stránky, umožňující kontakt s poradcem za účelem zaslání dotazů na pracovní nabídky nabízené poskytovatelem služeb;

c) Nenucený nábor: služba představující doplňkový komunikační nástroj, zpřístupněný Poskytovatelem služby prostřednictvím Webové stránky, umožňující kontakt s Poskytovatelem služby za účelem prezentace pracovních nabídek Uživateli v místě uvedeném ve formuláři, telefonicky, odeslání SMS nebo MMS.

2.4. Uživatelem se rozumí jakákoli fyzická osoba používající Webové stránky nebo Služby Webu.

2.5. Poskytovatel služeb: subjekt uvedený v bodě 1.2 výše;

2.6. Smlouva: smlouva o poskytování Služeb webových stránek uzavřená mezi Poskytovatelem služby a Uživatelem;

2.7. Materiály: texty, fotografie, grafika, grafy, video materiály, multimediální materiály apod., zejména tvořící dílo ve smyslu zákona o autorském právu a právech souvisejících, které bude poskytovatelem služby zveřejněno nebo zpřístupněno na webových stránkách ;

2.8. Partneři: subjekty patřící do skupiny Exact Systems a všechny společnosti a další dceřiné společnosti Poskytovatele služeb a subjekty kapitálově nebo osobně spřízněné s Poskytovatelem služeb, jakož i kapitálově nebo osobně propojené dceřiné společnosti s jinými společnostmi v rámci skupiny Exact Systems; tento koncept zahrnuje i budoucí subjekty, které budou vytvořeny nebo převzaty, nebo budou odděleny, nebo které se stanou kapitálově či personálně propojené s poskytovatelem služeb nebo jinými společnostmi ze skupiny Exact Systems, jejichž aktuální seznam je dostupný na https://exactsystems.pl /group-…

2.9. Zásady ochrany osobních údajů znamenají zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookie na webových stránkách, které jsou k dispozici na adrese https://exactsystems.com/gdpr…. služby jsou poskytovány poskytovatelem služeb jako součást webových stránek.

 

II. Pravidla pro používání Služeb nabízených na Webu

Jaké služby poskytuje Poskytovatel služeb na Webu?

a) Webová služba,

b) Služba Messenger,

c) Služba nenuceného náboru.

2. Jak se uzavírá a ukončuje smlouva o poskytování Služeb?

2.1. Služba webu

a) Smlouva o poskytování Služby Webu je uzavřena mezi Poskytovatelem služby a Uživatelem v době platnosti Pravidel webu ve webovém prohlížeči.

b) Smlouva o poskytování služeb Webu je ukončena, jakmile Uživatel Webové stránky zavře.

2.2. Služba Messenger

a) Službu Messenger je možné začít používat po přijetí Pravidel na domovské stránce.

b) Aby mohl Poskytovatel služby poskytovat službu Messenger, musí Uživatel po zahájení chatu odeslat Poskytovateli služby zprávu s dotazem na nabízenou práci Poskytovatelem služby a/nebo Kapitálovou skupinou a/nebo Partnery. .

c) Smlouva na službu Messenger se uzavírá na dobu určitou – od okamžiku zahájení chatu kliknutím na ikonu „Zahájit chat“, až po kliknutí na ikonu „Zavřít chat” a následně potvrzení, že chcete Live Chat ukončit, kliknutím na ikonu „Zavřít chat“.

2.3. Služba nenuceného náboru

a) Uzavření smlouvy o poskytování služby. Nenucený nábor probíhá zasláním údajů prostřednictvím formuláře dostupného na webových stránkách po předchozím přijetí těchto Pravidel.

b) K ukončení smlouvy dochází při ukončení telefonického rozhovoru, SMS, nebo MMS korespondence v závislosti na volbě formy kontaktu.

3. Jak přijmout Předpisy?

3.1. Pravidla Webové stránky přijímá Uživatel kliknutím na ikonu „Souhlasím s pravidly“.

4. Kdy lze uzavřít smlouvy na Služby a od kdy jsou Služby splatné?

4.1. Uživatel může kdykoli uzavřít veškeré smlouvy o Službách.

4.2. Všechny Služby dostupné na Webových stránkách jsou bezplatné.

5. Jaké technické požadavky musí Uživatel splňovat, aby mohl využívat Služby nabízené na Webu?

5.1. Pro používání Služeb webových stránek uživatel potřebuje:

a) elektronické zařízení s operačním systémem umožňujícím spuštění webového prohlížeče;

b) připojení k internetu;

c) webový prohlížeč;

d) další software potřebný k používání vybraných služeb.

5.2. Přístup a používání webových stránek je možné pomocí nejnovějších verzí webových prohlížečů následujících poskytovatelů: Microsoft, Apple, Google, Mozilla. Poskytovatel služeb neručí za správné fungování Služeb v případě používání webových prohlížečů třetích stran a v případě používání starších verzí prohlížečů.

5.3. Poskytovatel služeb vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil, že používání webových stránek je pro uživatele možné ze všech oblíbených webových prohlížečů, operačních systémů, typů počítačů a typů připojení k internetu. Nicméně poskytovatel služeb však nezaručuje a neodpovídá za to, že jakákoli kombinace těchto faktorů umožní používání Webu nebo jeho jednotlivých prvků.

5.4. Používání služeb webových stránek může být spojeno s typickým rizikem souvisejícím s používáním internetu, proto poskytovatel služeb doporučuje, aby uživatel přijal vhodná opatření k jejich minimalizaci. Zejména je doporučeno, aby Uživatel používal antivirové programy doporučené pro daný typ softwaru.

6. Práva a povinnosti uživatele

6.1. Užíváním Služeb Webu je Uživatel povinen dodržovat právní předpisy a ustanovení Řádu, jakož i zásady společenského soužití a dobrých mravů.

6.2. Uživateli je zakázáno poskytovat nelegální obsah.

6.3. Poskytovatel služby nesouhlasí s tím, aby uživatel převáděl práva související s používáním Webu a/nebo Služeb na třetí osoby.

6.4. Uživatel je povinen dodržovat obecně platné zákony a respektovat osobnostní práva a práva duševního vlastnictví Poskytovatele služby, zaměstnanců a spolupracovníků Poskytovatele služby, Partnerů, ostatních Uživatelů a třetích osob. Uživatel nesmí na Web zveřejňovat materiály nebo obsah, který bude porušovat právní předpisy, osobní nebo majetková práva výše uvedených osob nebo práva k nehmotnému majetku výše uvedených osob.

6.5. Uživatel je povinen používat Webové stránky a Služby v souladu s jejich zamýšleným využitím a zdržet se jakékoli činnosti, která by mohla narušit jejich řádné fungování. Za takové činnosti budou považovány zejména:

a) zveřejňování nebo šíření obsahu obsahujícího jakékoli viry, malware, červy, trojské koně, armful code nebo jiné prostředky, které mohou poškodit webovou stránku;

b) automatizované používání webových stránek;

c) pokusy získat přístup k těm prvkům webové stránky, které nejsou veřejně dostupné;

d) zabránění nebo znemožnění používání služeb webových stránek poskytovatelem služeb, partnery nebo jinými uživateli;

e) zveřejňování obsahu, se kterým Poskytovatel služeb výslovně nedal souhlas, zejména reklamy a propagační materiály Uživatelů nebo jiných subjektů.

6.6. Poskytovatel služeb průběžně vyvíjí činnosti k zajištění řádného fungování Webových stránek. V případě chyb v jejich fungování nebo technických problémů při používání může Uživatel o této skutečnosti informovat Poskytovatele služby zasláním e-mailu na adresu marketing@exactsystems.com. Poskytovatel služeb podnikne kroky k obnovení řádného fungování webových stránek.

6.7. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo dočasně zakázat přístup k Webové stránce nebo Službám za účelem jejich kontroly, údržby, aktualizace nebo opravy. O znemožnění přístupu na Web nebo Služby bude Poskytovatel služeb informovat příslušnou zprávou na Webu, ledaže by z technických důvodů nebylo možné takové informace doplnit. Uživatelé nebudou mít nárok na žádné nároky na náhradu škody související s tím, že Web nebo Služby budou dočasně nedostupné.

6.8. Poskytovatel služby si vyhrazuje právo poskytovat obchodní informace týkající se činnosti poskytovatele služeb nebo partnerů prostřednictvím webových stránek a služeb.

7. Reklamační řád

7.1. Uživatel, který chce podat stížnost, by měl kontaktovat Poskytovatele služeb, nejlépe zasláním e-mailu na následující adresu: office.pl@exactsystems.com.

7.2. Správně podaná stížnost by měla obsahovat minimálně tyto údaje:

a) jméno a příjmení,

b) emailová adresa,

c) předmět stížnosti,

d) okolnosti odůvodňující reklamaci.

7.3. Na reklamace, které nebudou obsahovat výše uvedené údaje, nebude Poskytovatel služeb brán zřetel.

7.4. Poskytovatel služeb odpoví na reklamaci neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne jejího podání.

7.5. Poskytovatel služby si vyhrazuje právo prodloužit lhůtu – uvedenou v bodě 7.4. výše – nejdéle do 10 dnů, pokud prošetření stížnosti vyžaduje neobvyklá, zvláštní jednání a opatření, nebo narazí na překážky nezávislé a nezaviněné Poskytovatelem služby (porucha zařízení, porucha internetové sítě atd.). Poskytovatel služby dále stanoví, že projednání reklamace může vyžadovat získání dodatečného vysvětlení od Uživatele – doba podání vysvětlení Uživatelem pokaždé prodlužuje dobu prošetření reklamace.

7.6. Rozhodnutí o reklamaci bude Uživateli zasláno na jím uvedenou e-mailovou adresu.

7.7. Podáním stížnosti na kvalitu poskytovaných Služeb se Uživatel zavazuje činit s dobrými mravy a respektem k osobnostním právům Poskytovatele Služby a dalších osob.

8. Odpovědnost Poskytovatele služby

8.1. Odpovědnost poskytovatele služeb za neplnění nebo nesprávné plnění smlouvy o poskytování služeb je omezena na skutečné ztráty zdokumentované uživatelem, s výjimkou ušlého zisku.

8.2. Poskytovatel služby není odpovědný za:

a) přerušení řádného fungování Webových stránek nebo Služeb a nesprávný výkon Služeb z důvodu vyšší moci nebo jiných faktorů, které jsou mimo kontrolu Poskytovatele služeb;

b) důsledky použití údajů uživatele třetími stranami v případě, že k údajům získaly přístup v důsledku jednání nebo opomenutí uživatele;

c) škoda způsobená porušením ustanovení Pravidel Uživatelem;

d) důsledky nesprávného používání Služby poskytované Uživatelem.

8.3. Poskytovatel služby si vyhrazuje, že veškerý obsah webových stránek a obsah poskytovaný v rámci poskytovaných služeb slouží pouze pro informační nebo propagační účely a nelze s ním mezi poskytovatelem služeb a uživatelem zacházet právně závazným způsobem, s výjimkou Předpisů, Zásad ochrany osobních údajů a dalšího obsahu, ve kterém to bylo jasně uvedeno.

9. Ochrana soukromí a osobních údajů

9.1. Každý Uživatel má právo na ochranu svého soukromí ze strany Poskytovatele služby.

9.2. Pravidla pro zpracování osobních údajů Uživatelů jsou obsažena v Zásadách ochrany osobních údajů.

9.3. V případě přístupu k osobním údajům je Uživatel povinen je nekopírovat, sdílet, upravovat nebo šířit, pokud k tomu nezíská výslovný právní základ.

9.4. V případě přístupu k osobním údajům je Uživatel povinen čelit situacím, které by mohly vést ke zpřístupnění osobních údajů neoprávněným subjektům, získaný přístup neprodleně oznámit Poskytovateli služby a poskytnout veškeré informace potřebné pro řádné projednání případu. Poskytovatelem služby, zejména umožněním akcí blokujících neoprávněný přístup k údajům.

10. Duševní vlastnictví

10.1. Vlastnická autorská práva k Webovým stránkám, logům, grafice a materiálům umístěným na Webových stránkách nebo Službách, ve zprávách Uživatelům zasílaným Poskytovatelem služeb nebo subjekty jednajícími jeho jménem nebo s jeho souhlasem, jakož i k uspořádání a složení těchto prvky jsou svěřeny poskytovatelům služeb nebo partnerům.

10.2. Uživatel není oprávněn kopírovat, distribuovat, reprodukovat, překládat, adaptovat nebo modifikovat jakékoli Materiály nebo jejich fragmenty zveřejněné na Webových stránkách, nebo Službách Poskytovatelem služeb a také osobami jednajícími jeho jménem nebo s jeho souhlasem, jakož i ve zprávách adresovaných uživatelům.

10.3. Uživatel nese veškerou odpovědnost za porušení vlastnických autorských práv Poskytovatele služby, Partnerů nebo jiných subjektů.

10.4. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které mu Poskytovatel služeb nebo jiné subjekty poskytl na Webu nebo Službách, s výjimkou informací, které:

a) byly zpřístupněny veřejnosti Poskytovatelem služby nebo osobou jednající s jeho výslovným souhlasem,

b) byly zpřístupněny po předchozím výslovném písemném nebo elektronickém souhlasu poskytovatele služeb.

 

III. Závěrečná ustanovení

1. Řád v aktuálním znění nabývá účinnosti dnem 5. července 2021.

2. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo kdykoli změnit Pravidla ze závažných důvodů, zejména v případě následujících okolností:

a) změna ustanovení obecně závazných právních předpisů;

b) vznik povinnosti vyplývající z pravomocného rozsudku soudu nebo rozhodnutí správních orgánů;

c) změny webových stránek nebo služeb vyplývající z bezpečnostních důvodů;

d) zavádění změn ve fungování Webu nebo Služby, včetně změn souvisejících s technickým a technologickým pokrokem, organizačními změnami Poskytovatele služeb nebo změnami v infrastruktuře používané pro účely Webu nebo Služeb.

3. O obsahu změn Pravidel nebo ukončení dané Služby bude Uživatel informován při prvním použití Webu po zavedení změn Pravidel. Uživatel bude povinen přijmout nová Pravidla, aby mohl nadále používat Webové stránky. Informace o plánovaných změnách Pravidel budou zobrazeny na Webu 14 dní před změnou Pravidel.

4. V případě plánovaného uzavření Webu nebo Služby budou Uživatelé informováni zveřejněním příslušných informací na Webu.

5. Případné spory budou řešeny podle polského práva.

6. V záležitostech, na které se nevztahují tato nařízení a zásady ochrany osobních údajů, platí příslušná ustanovení polského práva.

Nenašel jsi nabídku pro tebe?

Vyplň krátký formulář a my se ti ozveme.