Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES NA WEBU EXACT.JOBS

I. Úvod

 1. Obecná ustanovení

Tyto zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookie se vztahují na informace o zpracování údajů v souvislosti s používáním webových stránek https://exact.jobs, dále jen webové stránky). Správce respektuje právo soukromí uživatelů na Webu. Zejména dbá na ochranu jejich Osobních údajů a uplatňuje vhodná organizační a technická řešení, aby nedocházelo k zasahování do soukromí Uživatelů ze strany třetích osob. Činnosti Správce mají za cíl zaručit uživateli pocit plné bezpečnosti na úrovni odpovídající platnému zákonu.

Vstupem a používáním Webové stránky Uživatel přijímá podmínky těchto Zásad.

Webová stránka může obsahovat odkazy odkazující na jiné webové stránky. Webové stránky se otevřou ve stejném nebo novém okně webového prohlížeče. Správce nenese odpovědnost za obsah poskytovaný těmito webovými stránkami. Vzhledem k tomu, že tyto zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookie se vztahují pouze na webové stránky https://exact.jobs, se uživatel zavazuje k přečtení si zásady ochrany osobních údajů, nebo předpisy platné na webových stránkách na které uživatel vstoupil prostřednictvím odkazu.

 1. Osobní údaje uživatele
 2. Kdo je správcem osobních údajů Uživatele?

Správcem Osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s provozem Webu a poskytováním jeho Služeb je Exact Systems sp.z o.o., ul. Ferdynanda Focha 53/5, 42-200 Częstochowa (KRS: 0000729296).

 1. Jaké Osobní údaje Správce zpracovává?

2.1. V závislosti na typu služeb poskytovaných na webu zpracovává Správce následující Osobní údaje uživatelů webu:

2.1.1. pro služby Webu: osobní údaje pouze těch Uživatelů, kteří souhlasili se zpracováním souborů cookie a podobných technologií:

 • hostname;
 • typ prohlížeče;
 • typ operačního systému;
 • přístupová doba;
 • adresy návštěvníků webu;
 • adresa webové stránky, ze které Uživatel na webové stránky přišel; další identifikátory uživatele.

2.1.2. pro službu Messenger: veškeré informace poskytnuté dobrovolně uživatelem, které budou nezbytné k vyřešení záležitosti z podnětu uživatele, zejména se může jednat o následující údaje:

 • identifikaci, jako je jméno, příjmení,
 • kontaktní údaje, jako je e-mailová adresa, telefonní číslo,
 • další informace poskytnuté Uživatelem;

2.1.3. pro službu nenucený nábor: veškeré informace poskytnuté dobrovolně uživatelem, které budou nezbytné k vyřešení záležitosti z podnětu uživatele, zejména se může jednat o následující údaje:

 • identifikaci, jako je jméno, příjmení,
 • kontaktní údaje, jako je telefonní číslo.

2.2. Vezměte prosím na vědomí, že používáním Webu Uživatelem beze změny nastavení softwaru/prohlížeče souhlasí Uživatel s ukládáním souborů cookie na jeho koncovém zařízení a používáním informací v nich uložených. Ve výchozím nastavení má prohlížeč povoleno nastavení pro zpracování zmíněných dat.

2.3. Je-li nutné vést řízení ke zjištění jakýchkoli nároků, nebo se proti nim bránit, včetně reklamačního řízení, budou zpracovány údaje identifikující účastníky řízení, včetně jména a příjmení a případných dalších údajů nezbytných k vedení řízení.

 1. Je poskytnutí Osobních údajů Uživatelem povinné?

3.1. Služba webu Poskytování osobních údajů uvedených v odd. 2.1.1. je dobrovolná. Aktivita Uživatele na Webu, včetně jeho Osobních údajů, je zaznamenávána do systémových logů (speciální počítačový program sloužící k ukládání chronologického záznamu obsahujícího informace o událostech a činnostech souvisejících s IT systémem používaným k poskytování služeb Správcem). Informace o navštívených stránkách, používání Webu a Služeb na něm dostupných jsou také poskytovány pomocí souborů cookie. Všechny tyto nástroje přispívají k uživatelské přívětivosti webových stránek. Jejich neposkytnutí tedy může ovlivnit pohodlnost používání Webu, znemožnit použití části Webu, nebo znemožnit zobrazení některých informací určených Uživateli.

3.2. Komunikátor

Poskytnutí osobních údajů v textu zprávy zaslané přes Messenger je dobrovolné, může však být nutné přijmout a vyřídit dotaz, a pokud tak neučiníte, nebude možné službu poskytnout.

3.3. Nenucený nábor

Poskytnutí Osobních údajů při nenuceném Náboru je dobrovolné, uvedení telefonního čísla je však nezbytné pro kontaktování Uživatele. Neposkytnutí Osobních údajů nemá za následek nemožnost využít služby nenuceného náboru.

 1. Pro jaké účely a na jakém právním základě jsou osobní údaje zpracovávány?

Správce zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

a) za účelem poskytování služeb dostupných na webových stránkách elektronickými prostředky, tj. služeb webových stránek, služby Messenger a služby nenuceného náboru – pak je právním základem zpracování nezbytnost zpracovávání pro plnění smlouvy o používání webových stránek služby (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);

b) pro technické a administrativní účely, pro účely zajištění bezpečnosti IT systému a správy tohoto systému, pro analytické a statistické účely – pak je právním základem zpracování oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) spočívající v zajištění řádného uplatňování úrovně poskytovaných služeb;

c) v případě zasílání marketingového obsahu Uživateli v rámci vlastního marketingu – právním základem zpracování je oprávněný zájem Správců (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), kterým je propagace Správce a služby její kapitálové skupiny;

d) za účelem případného zjištění a uplatnění nároků nebo se proti nim bránit – právním základem zpracování je oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) spočívající v ochraně jeho práv.

 1. Jak dlouho jsou Osobní údaje zpracovávány?

Doba zpracování Osobních údajů Správcem závisí na typu poskytované služby a účelu zpracování. Doba zpracování Osobních údajů může také vyplývat ze zákonných ustanovení, pokud jsou základem pro zpracování. V případě zpracování Osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce – např. z bezpečnostních důvodů – údaje jsou zpracovávány po dobu umožňující realizaci tohoto zájmu, nebo do vznesení účinné námitky proti zpracování údajů. Pokud je zpracování založeno na souhlasu, jsou Osobní údaje zpracovávány do jeho odvolání. Je-li základ pro zpracování nezbytný k uzavření a plnění smlouvy, jsou Osobní údaje zpracovávány do doby jejího ukončení/vypršení platnosti. Dobu zpracování osobních údajů lze prodloužit, pokud je zpracování nezbytné pro zjištění nebo vymáhání nároků, nebo obranu proti nárokům, a po uplynutí této doby pouze v případě a v rozsahu, který bude vyžadovat zákon. Po uplynutí doby zpracování jsou Osobní údaje nenávratně vymazány, nebo anonymizovány.

 1. Příjemci osobních údajů

6.1. Osobní údaje uživatelů mohou být zpřístupněny subjektům poskytujícím služby jménem Správce a jeho jménem, např. pro provozování Webu a dostupných Služeb, zejména v oblasti IT služeb, marketingových služeb, analytických služeb, archivace, odborného poradenství. Tyto údaje správce poskytne na základě smlouvy o pověření zpracováním osobních údajů, nebo jiného právního nástroje v souladu s čl. 28 GDPR, který zajistí odpovídající ochranu poskytnutých Osobních údajů.

6.2. Osobní údaje zpracovávané Správcem nebudou zpřístupněny třetím osobám, s výhradou odstavce 6.1. výše, pokud:

a) povinnost poskytnout Osobní údaje vyplývá z platných právních předpisů, nebo pokud předání Osobních údajů slouží pro účely ochrany práv Správce nebo řešení sporů; nebo

b) Uživatel souhlasil s předáním osobních údajů třetím stranám.

6.3. V každé z výše uvedených situací mohou být Osobní údaje zpřístupněny pouze v případě, že pro to existuje důležitý právní základ (např. zákonná povinnost, souhlas nebo smlouva).

6.4. Správce se zavazuje neprodávat Osobní údaje Uživatelů.

 1. Předávání osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor

V souvislosti s využíváním služeb mezinárodních dodavatelů Správcem, např. pomocí analytických nástrojů poskytovaných společnostmi Google nebo Facebook, je možné přenášet Osobní údaje Uživatele mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), pokud je zajištěna odpovídající úroveň ochrany Osobních údajů, která bude zjištěna zejména prostřednictvím:

a) spolupráce se subjekty zpracovávajícími osobní údaje v zemích, pro které bylo vydáno příslušné rozhodnutí Evropské komise,

b) použití standardních smluvních doložek vydaných Evropskou komisí,

c) uplatňování závazných podnikových pravidel schválených příslušným dohledovým orgánem.

Správce se snaží co nejvíce omezit předávání údajů do třetích zemí.

 1. Je Uživatel profilován na základě Osobních údajů a jsou na tomto základě automaticky přijímána rozhodnutí, která se jej týkají?

Správce používá anonymizované Osobní údaje k provádění hodnocení a profilování automatizovaným způsobem. Toto hodnocení a profilování se provádí za účelem analýzy údajů o aktivitě Uživatele na Webu, shromažďování demografických údajů o Uživateli,  nebo za účelem personalizace obsahu Webu za účelem jeho provozu. Toto profilování nemá pro Uživatele žádné právní důsledky, ani nemá žádný dopad na možnost Uživatele používat Webové stránky. Proto jsou tyto údaje zpracovávány pouze pro účely správy webu a zajištění efektivního servisu.

II. Uživatelská práva

 1. Právo přístupu

Uživatel má právo kdykoli získat informaci, zda a jaké jeho Osobní údaje Správce zpracovává. Pokud Správce zpracovává jeho Osobní údaje má k nim Uživatel přístup, nebo může Správce požádat o kopii Osobních údajů, které jsou předmětem zpracování. První kopie Osobních údajů je zdarma, vydání dalších kopií může být zpoplatněno.

 1. Právo na opravu Osobních údajů

Uživatel může kdykoli požádat Správce o okamžitou opravu jeho Osobních údajů, které jsou nesprávné nebo neúplné.

 1. Právo na omezení zpracování Osobních údajů

Uživatel může kdykoli požádat Správce o omezení zpracování svých Osobních údajů. Pokud bude žádost oprávněná, Správce bude moci tyto Osobní údaje pouze uložit. Provádění jakýchkoli operací jiných než skladování bude vyžadovat samostatný souhlas, pokud není zpracování nezbytné z důvodu ochrany nároků, nebo práv jiné osoby, nebo z důležitých důvodů veřejného zájmu.

 1. Právo na přenos osobních údajů

Pokud jsou Osobní údaje Uživatele zpracovávány automatizovaně na základě souhlasu Uživatele, nebo v souvislosti s plněním smlouvy, může Uživatel kdykoliv požádat Správce o získání jeho Osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu. Na žádost Uživatele budou Osobní údaje Správcem zaslány jinému správci určenému Uživatelem, je-li to technicky možné.

 1. Právo na odstranění osobních údajů (tzv. právo být zapomenut)

Uživatel má právo požádat Správce aby neprodleně vymazal Osobní údaje, které se ho týkají, a Správce, pokud je některý z důvodů uvedených v čl. 17 GDPR, má povinnost je bez zbytečného odkladu odstranit.

 1. Právo na námitku

Pokud Správce zpracovává Osobní údaje Uživatele na základě oprávněného zájmu, může Uživatel proti tomuto zpracování kdykoli vznést námitku.

 1. Právo odvolat souhlas

7.1. Udělený souhlas se zpracováním Osobních údajů může Uživatel kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování, které bylo na jeho základě provedeno před jeho odvoláním.

7.2. Za účelem účinného odvolání souhlasu v případě používání Webu a jeho Služeb kontaktujte Správce způsobem uvedeným v kapitole III.9.6.

7.3. Správce zajišťuje, že žádost o odvolání souhlasu bude neprodleně posouzena. Po vyplnění žádosti Správce přestane zpracovávat Osobní údaje Uživatele zpracovávané na základě souhlasu (a to i za účelem zasílání marketingových a obchodních informací e-mailem a telefonicky). Do doby vyřízení žádosti se však může stát, že Uživatel obdrží od Správce informace, na které při odvolání souhlasu rezignoval, a to z důvodu doby potřebné k vyřízení požadavku v systémech Uživatele.

7.4. Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů Uživatelem se nevylučuje další zpracování těchto Osobních údajů s tím, že další zpracování bude probíhat za jiným účelem a na jiném základě, než je zpracování prováděné na základě souhlasu.

 1. Právo podat stížnost

Uživatel má právo podat stížnost u dozorového orgánu zabývajícího se ochranou osobních údajů. Správce navrhuje kontaktovat jej přímo způsobem uvedeným v kapitole III.9.6, což může zjednodušit a urychlit vyřízení záležitosti.

 1. Jak může Uživatel kontaktovat Správce a uplatnit svá práva?

9.1. Uživatel by měl při zasílání požadavku Správci činit tak, aby bylo možné jednoznačně určit, čeho se požadavek týká, tedy zejména:

a) jaké právo chce uživatel využít,

b) čeho se zpracování žádosti týká.

9.2. Nebude-li Správce schopen na základě podané žádosti identifikovat osobu podávající žádost, požádá Uživatele o doplnění informací.

9.3. Žádost lze podat osobně, nebo prostřednictvím advokáta. Z důvodu zabezpečení Osobních údajů Správce doporučuje použití plné moci ověřené notářem, nebo pověřeným právním poradcem či advokátem, což výrazně urychlí ověření pravosti žádosti.

9.4. Odpověď na žádost by měla být poskytnuta do jednoho měsíce od jejího obdržení. Je-li nutné tuto lhůtu prodloužit, informuje Správce žadatele o důvodech prodloužení.

9.5. Odpověď je poskytována klasicky poštou, pokud žádost nebyla podána e-mailem, nebo nebyla požadována elektronická odpověď.

9.6. Za účelem uplatnění svých práv může Uživatel kontaktovat Správce:

a) písemně, zasláním korespondence na adresu Správce;

b) ve formě e-mailu na e-mailovou adresu Exact Systems sp.z o.o.: odo@exactsystems.com.

 1. Cookies a další internetové technologie

Za účelem zlepšení Webu, usnadnění jeho používání a co nejlepšího přizpůsobení potřebám Uživatele, používá Správce cookies a další internetové technologie.

 1. Cookies

1.1. Web používá dva základní typy cookies:

a) „relační“ cookies – což jsou dočasné soubory uložené na koncovém zařízení Uživatele do odhlášení, opuštění webové stránky, nebo vypnutí softwaru (webového prohlížeče);

b) „trvalé“ cookies – které jsou uloženy v koncovém zařízení Uživatele po dobu uvedenou v parametrech cookies nebo do doby, než je Uživatel smaže.

1.2. Soubory cookie se používají pro následující účely:

a) přizpůsobení obsahu Webových stránek preferencím Uživatele a optimalizace používání internetových stránek; tyto soubory zejména umožňují rozpoznat zařízení uživatele webových stránek a správně zobrazit webové stránky, přizpůsobené jeho individuálním potřebám;

b) vytváření statistik, které pomáhají porozumět tomu, jak uživatelé webových stránek používají webové stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah.

1.3. Na webu používáme následující soubory cookie:

a) „nezbytné“ soubory cookie, umožňující využívání služeb dostupných na Webu, např. autentizační soubory cookie používané pro služby vyžadující ověření na Webu;

b) soubory cookie používané k zajištění bezpečnosti, např. slouží k odhalování podvodů v oblasti ověřování na Webu;

c) „výkonnostní“ soubory cookie, umožňující shromažďování informací o používání webových stránek;

d) „funkční“ soubory cookie, umožňující „zapamatování“ nastavení zvoleného Uživatelem a personalizaci uživatelského rozhraní např. z hlediska zvoleného jazyka, nebo regionu původu Uživatele, velikosti písma, vzhledu webu atd.

1.4. Software používaný k procházení webových stránek (webový prohlížeč) v mnoha případech standardně umožňuje ukládání souborů cookie na koncovém zařízení Uživatele. Souhlas Uživatele s přijímáním „cookies“ probíhá změnou nastavení prohlížeče umožňujícího zpracování „cookies“, nebo vyjádřením souhlasu v příslušném „okně“ na Webu. Uživatelé webových stránek mohou svá nastavení souborů cookie kdykoli změnit. Tato nastavení je možné změnit zejména tak, aby bylo zablokováno automatické nakládání se soubory cookie v nastavení webového prohlížeče, nebo aby bylo informováno o každém jejich umístění na zařízení Uživatele Webu. Podrobné informace o možnostech a způsobech nakládání se soubory cookie jsou k dispozici v nastavení softwaru (webového prohlížeče).

1.5. Vezměte prosím na vědomí, že omezení používání souborů cookie může ovlivnit pohodlí při používání webových stránek, znemožnit používání částí webových stránek, nebo služeb a také zabránit zobrazení některých informací určených pro uživatele. Především však zabrání Správci v získávání anonymních statistických informací pro zlepšení kvality Webu.

 1. Další internetové technologie

2.1. Za účelem provádění marketingových a remarketingových aktivit používá Správce k pozorování činností prováděných uživateli na Webu následující technologie:

a) Mautic – Správce využívá službu Mautic, jejímž cílem je poskytovat anonymní informace o aktivitě Uživatelů na Webu za účelem přesné úpravy a sledování inzerátů;

b) Konverzní pixel Facebooku – Pixel Facebook využívá technologii „Cookies“, tedy textové soubory umístěné na zařízení Uživatele, aby Správci umožnil analyzovat zdroje návštěvnosti a způsob, jakým jej návštěvníci využívají. Pixel Facebook shromažďuje na svých serverech data získaná z umístění souborl cookie na zařízení a tyto informace využívá k vytváření zpráv a poskytování dalších služeb souvisejících s pohybem a používáním internetu. Pixel Facebook může tyto informace také předávat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon, nebo pokud tyto osoby zpracovávají takové informace jménem Facebooku. Tyto údaje nejsou nikdy kombinovány s údaji poskytnutými Uživatelem a představují pouze materiál pro statistickou analýzu a mechanismy pro opravu systémových chyb;

c) Google Analytics – Google Analytics využívá technologii „Cookies“, tedy textové soubory umístěné na zařízení Uživatele, aby Správci umožnil analyzovat zdroje návštěvnosti a způsob jakým ji návštěvníci využívají. Google shromažďuje na svých serverech údaje získané umístěním souborů cookie do zařízení a tyto informace používá k vytváření přehledů a poskytování dalších služeb souvisejících s provozem a používáním internetu. Google může tyto informace také předávat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon, nebo pokud tyto osoby zpracovávají tyto informace jménem společnosti Google. Tyto údaje nejsou nikdy kombinovány s údaji poskytnutými Uživatelem a představují pouze materiál pro statistickou analýzu a mechanismy pro opravu systémových chyb;

2.2. V důsledku využívání dalších internetových technologií může dojít k sdílení osobních údajů Uživatele se subjekty, se kterými Správce spolupracuje, např. s Facebookem, Instagramem a dalšími. Správce předá tyto údaje pouze v případě, že Uživatel na Webu souhlasí s předáním svých Osobních údajů pro marketingové účely subjektům spolupracujícím se Správcem.

 1. Změny Zásad ochrany osobních údajů Správce osobních údajů prohlašuje, že tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou průběžně ověřovány a v případě potřeby aktualizovány. Aktuální znění Zásad ochrany osobních údajů je účinné od 02/09/2022 Správce může Zásady ochrany osobních údajů dle potřeby měnit a doplňovat. Uživatelé budou informováni o jakýchkoli změnách, nebo doplnění Webových stránek.

Nenašel jsi nabídku pro tebe?

Vyplň krátký formulář a my se ti ozveme.